Brolaug

Mødereferat arkiv

Referat af Nyrup Bugt Brolaugsmøde 24.09.2022 

Vinkelgårdsvej kl. 13:00                                                                                                                       

Deltagere: Finn, Jens,  Marit,  Orla,  Peter,             

Fravær:   Eva,  Pia, Vibeke D. 

 • Velkommen ved Orla
 • Valg af dirigent. Finn
 • Referent  Marit.

Godkendelse af referat: Bestyrelsesmøde + årsmøde Nyrup Bugt Brolaug.  lørdag 02.04.2022. Ingen bemærkninger.

Forløb i 2022:  Materialevandring på kysten ved broen under stormen Malik i januar 2022 havde aflejret store mængder sand og sten på broens plads. 

Udgravning af broens inderste anker på stranden krævede fjernelse af opskyllet materiale i 1,5 meters dybde. Opgravningen blev foretaget i 2 omgange af lokal entreprenør og af NBC Marine. Det inderste anker var skadet og måtte udskiftes. Så kom broen op, lidt senere end berammet. 

Udlægning af sandbroen var planlagt efterfølgende, men entreprenøren, som skulle grave materialer væk op til broen, fik forfald, så broen blev taget i brug af badende, som klarede at gå med fodtøj over sand og sten ud på broens brædtedæk. Det var nemt, idet strandens niveau i højden der var i plan med broens dæk. Alle var glade for en bro som var nem at benytte, som var i fin stand, og især for at gå i vandet på lav, børnevenlig dybde og på fin sandbund. 

Trappen havarerede kort efter opsætning. Gelænderet på siden mod Nordstrand gik løs i sin befæstelse i bunden. Reparationen omfattede 2 nye vanger og 2 nye gelændere.  Elastikken på plateauet til at holde på badetøj, så det ikke blæser i vandet, var en succes i 2021, den blev bundet på igen i 22.  Tak til alle som benytter elastikken, så vi undgår at få båret sten ud på broen, med risiko for at de kastes i vandet. Det lykkedes at få alle sten båret i land, så der var sandbund om hele broen. Tak til badegæster som gav en hånd med ved arbejdet.  

Broens tilstand:  Ved slutningen af sommeren 2022 er broen intakt, optagning nu aftalt via NBC marine før risiko for efterårsstorme / vinter.  

Havbundens tilstand: Sandbund håber vi bliver. Lavvandet nu. Vi afventer vinterens påvirkning.                 

Skiltning:  Via skiltet på land, med klar tekst og piktogrammer.    

Brolaugets hjemmesidewww.brolaugnyrupbugt.dk  opdateret .

Økonomi :  Vi har haft ekstra omkostninger på opsætning af broen i 2022  og på reparation med udskiftning af 1 anker på land og udskiftning af dele på trappe. Kassebeholdning rækker til optagelse i 2022, men driften har de seneste 3 år oversteget det vi får i kontingent med nuværende 100 kr. pr. parcel.

Brolaugets medlemmer kontakter bestyrelserne i deres grundejerforeninger og anmoder om stigning af årets kontingent, allerede til betalingen 1. maj 2023. Vi anmoder om at kontingent stiger til 125,00 kr. pr. parcel nu. Vi håber brolaugets anmodning vil blive vel modtaget, og at grundejerforeningerne vil være i stand til at honorere denne lille stigning i 2023.

Brolaugets repræsentanter:  Opdateret på hjemmesiden . 

Eventuelt: Næste møde:  1. april 2023 på stranden kl. 10.

Her skal vi besigtige kystens tilstand og tage stilling til evt. forberedelser til opsætning af broen og sandbroen. 

Vi drøftede forsikring vedr. skader på brugere af broen. Vi har tidligere via notat fra Familieadvokaterne, notat som vi drøftede pr. mail 28.02..2021 og satte på hjemmesiden, ikke fundet det påkrævet. 

Vi skønnede det gik ind under brugernes egne skadesforsikringer, som regler for færdsel på offentlig strand tilsiger.  Det er skiltet ved broen, at færdsel på broen er på eget ansvar. 

Marit***

_________________________________________________________________________

Referat af Nyrup Bugt Brolaugsmøde 02.04.2022

Sølystgårdsvej kl. 10:00

Deltagere:  Peter,  Orla,  Finn., Vibeke D. for Lohse, Eva,  Marit .   Fravær

:

Anders, Pia

Mødet deles i 2 faser.  Bestyrelsesmøde og Årsmøde med godkendelse af Økonomi 

 • Velkommen ved Marit. 
 • Dirigent. Finn
 • Referent Marit.   
 • Godkendelse af referat: Bestyrelsesmøde Nyrup Bugt Brolaug  lørdag 25 09.2021.  Intet at bemærke
 •  Broens tilstand:  I Orden  Det var vellykket at få badende til at benytte elastikken til at holde på tøj i 2021, så det videreføres i år .   
 • Havbundens tilstand:  Stormen Malik i januar 2022 har tilført meget materiale til broens kyststrækning. Vi imødeser behov for gravning på kysten med rydning på pladsen, for at få broen og sandbroen lagt ud i år.  Det gode er, at der er tilført meget sand lige i vandkanten, som giver rigtig gode badeforhold, når man går i fra trappen ned på sand og med lav vanddybde.

 • Skiltning i orden.

 • Brolaugets hjemmeside www.brolaugnyrupbugt.dk     opdateret.  
 • Brolaugets repræsentanter. Såvel medlemmer af de 8 grundejerforeningers bestyrelser, som menige medlemmer af grundejerforeningerne kan udpeges til at være i Brolauget.  
 • Sandbro O.K..   Bræt på bænk skadet.

 • Eventuelt.  Næste møde 24. 09. 2022 hos Orla og Vibe.           

 Referat af Årsmøde.  02.04.2022.

 •  Godkendelse af årsregnskab samt budget.  Bidrag i år  fortsat 100 kr. pr. parcel.
 •  Eventuelt

Marit ***

_____________________________________________________

Referat  fra Brolaugsmøde lørdag, den 25/9 2021.

Til stede : Finn, Orla, Vibe; Marit, Peter og  Pia

Afbud :     Anders og Eva

  Velkommen,  hos Vibeke og Orla

Referat fra Brolaugsmøde og -årsmøde 17. 04. 2021 Nyrup Bugt Brolaug

Ingen bemærkninger.

Broens tilstand

Reparationer foretaget ved opsætning 2021 af NBC Marine:

Udskiftning af balustre, udskiftning af gelænder / tovværk og udskiftning af anker på havbunden under trappens landing.

Tiltag foretaget af Brolauget:

Sandbroen tilpasset til aktuelle montage på selve broen og reparation  med udskiftning af defekte brædder samt fastskruning af løse brædder.   Monteret bagage-strop-elastik på platformen ude ved trappen, til fastgørelse af badetøj / tøj, så man ikke har behov for at bringe sten ud på broen til det formål.

Sommeren 2021 forløb uden problemer for badebroen.   Broen blev taget op via NBC Marine onsdag den 22/9 før et stormvejr ramte Nyrup Bugt den 23/9.   Da vi bjergede sandbroen op på vinterhi den 25/9 hentede vi de 2 yderste fag ca. 25 og 50 m. hen ad stranden mod Nordstrand. De var sejlet lidt på bølgerne, men alt var intakt og ”kom vel i land”.

Havbundens tilstand

Problem med stenrev. Stenkast i vandet ved og for enden af bro fortsat ikke tilladt.  Det forringer badeområdet med forringet sandbund, ålegræs, tang, flere fisk, heriblandt Fjæsing som har en giftpig, man risikerer at træde på.

Skiltning

Skiltet i fin stand. Udlægning af sten omkring det hindrer som ønsket, at det ramponeres af benyttelse til cykelparkering.

Brolaugets hjemmeside

Økonomi / regnskab

Der skønnes ikke at være behov for justering af kontingent, som forbliver 100 kr. pr. parcel for medlemmer i de 8 grundejerforeninger i Brolauget.

Vi håber at besøgende på badebroen også fremover vil yde et bidrag via MobilePay, hvis de ønsker at støtte broen.  Hilsner og tak til dem som har bidraget .

Eventuelt

Intet at bemærke.

*** Marit Dahl

__________________________________________________________________

Referat BROLAUG NYRUP BUGT møde 

lørdag 17.  April 2021 og på Skype.  

 

Mødet deles i 2 perioder.  Først brolaugsmøde. Derefter Årsmøde.                                        Deltagere: Orla, Vibe, Eva, Peter, Marit (Arne korrosionskonsulent), Finn.

Afbud:  Pia, Anders.

 • Velkommen, ved Marit som bliver dirigent og referent
 • Godkendelse af referat: Bestyrelsesmøde Nyrup Bugt Brolaug. Teams møde sø. den 28. febr. Uden kommentar.
 •   Broens tilstand. NBC. aftaler.                                                                                Korrosionsskader drøftet. Aftalt at Orla kontakter NBC. Om udskiftning af anker på havbunden under trappens landing, samtidig med øvrige aftalte reparationer ved broens opsætning nu. 
 • Havbundens tilstand. Problem stenrev, stenkast i vandet. Ved og for enden af bro. Vi arbejder stadig på at afhjælpe dette.           
 •  Skiltning.                                                                                                                    Skiltet på plads og i orden. Sten om skiltet hindrer ramponering v. parkering af cykler.                                                            
 • Brolaugets hjemmesidewww.brolaugnyrupbugt.dk , opdateret vedr. Badesikkerhed. Om eget ansvar. Med angivelse af lovtekst om eget ansvar på strand / bro.  Skiltet med badning på eget ansvar er kommet med på hjemmesiden.
 • Økonomi / regnskab:   Der er likviditet til at dække skiftning af anker samtidig med øvrige aftalte reparationer ved opsætning nu. 
 • Brolaugets repræsentanter. Er ført og sat på opdateret liste. 
 • Sandbro tilstand, reparation, og nedlægning.                                                           Der arbejdes på tilpasning af 1. brofag til fastgørelse på broen.  Der arbejdes løbende med nye brædder , skadede brædder og fastskruning . Samt  Bræt på skadet bænk.
 • Eventuelt. Intet at bemærke             

                                Årsmøde.   17.04.2021

 •  GODKENDELSE og revision af årsregnskab.  BUDGET.  BIDRAG fastholdes 100 kr. pr. parcel.
 • Eventuelt: Intet at bemærke 

     Marit Dahl

Referat af virtuelt brolaugsmøde 28. februar 2021 

                 Deltagere: Anders, Finn, Marit, Pia, Peter.           

 1. Velkommen, tak til dem der skaffede og satte skilt op, og til dem der reparerede + bar sandbro  i 2020. 
 1. Valg af referent. Marit
 1. Referat: Virtuelt brolaugsmøde 18. april 2020. Godkendt uden bemærkninger.
 1. Broens tilstand - NBC Marine aftaler 2021. - Vi imødeser reparation af anker på havbunden under trappens fod, montering af balustre med reb, udskiftning af enkelte brædder og vanger.      Sandbroen – udskiftning af brædder og fastskruning.                                                     
 1. Havbundens tilstand.   Vi fortsætter med at hindre stenkast fra broen, og med at begrænsestenomkring broen.                                                                                                                                                                                                                          
 2. Skiltet med ordensregler tages med på hjemmesiden
 1. Brolaug hjemmeside www.brolaugnyrupbugt.dk   har været flittigt besøgt .  95.000 besøg siden hjemmesiden blev oprettet.   
 1. Økonomi / regnskab: Regnskab 2020 og budget 2021 drøftet. Kontingenthævning i 2020 til100 kr. pr parcel i de 8 grundejer-foreninger, var velbegrundet. 
 1. Brolaugets repræsentanter. Uændret.  Opdateret liste  er på hjemmesiden. 
 1. E ventuelt:   Intet at bemærke             

*** Marit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af Brolaugsmøde den 18.april 2020

Referat fra Brolaugsmøde og årsmøde i Brolaug Nyrup Bugt, afholdt 18. april 2020 via Teams.

Tilstede var: Anders Laurentzius, Marit Dahl, Finn Strange, Orla og Vibeke Jensen, Peter Sørensen, Pia Hauritz

Forud for mødet havde Marit sendt oplæg til følgende dagsorden:

 • Velkommen
 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af referat: Bestyrelsesmøde Brolaug Nyrup Bugt 21. september 2019 hos Vibeke og Orla.
 • Bro i vandet sat op den 16. april 2020 af NBC Marine. Broens tilstand. NBC aftaler.
 • Havbundens tilstand. Stenrev ved og for enden af bro efter stenkast
 • Skiltning
 • Brolaugets hjemmeside. www.brolaugnyrupbugt.dk , evt. ordensregler
 • Økonomi / regnskab
 • Brolaugets repræsentanter. Opdateret liste.
 • Sandbros tilstand og nedlægning
 • Eventuelt
 • Anders bød velkommen, og alle var glade for, at mødet kunne gennemføres via Teams med Anders’ indsats.
 • Marit blev valgt som dirigent.
 • Referatet blev enstemmigt godkendt.
 • Broen er sat i vandet som planlagt den 16. april 2020 af NBC Marine. Orla vurderer hvert år tilstanden. Han kom ind lidt senere på mødet, og berettede følgende: han har været nede og kigge ifm. opsætningen. Vurderer at den står fint i denne sæson. NBC Marine oplyser, at der er 3-4 vanger, der skal skiftes. (Vange = en slags hestesko). Orla får prisoverslag på dette. Peter spørger, om inderste balystre til venstre er udskiftet. Dette har Orla ikke kontrolleret, men gør det næste gang, han er ved broen. Rust mv. er udbedret.
 • Alle var enige om, at havbundens tilstand er forværret de senere år, med øget mængde sten. Der er rigtig mange som ikke respekterer, at der ikke skal kastes sten i fra badebroen. Øget mængde sten giver mere strøm og bølger, hvilket medfører større antal badeulykker. Da det er en fast bro, kan den ikke flyttes, og mængden af sten hober sig op, hvor den står. Desuden er der tale om en materiale-vandrings-kyst og naturen råder. Når folk kaster sten blander de sig faktisk i naturens orden. I år er der dog rigtig god sandbund for enden af broen. Konklusionen på problemet med stenkast er, at det tages med som et punkt på generalforsamling i de enkelte grundejerforeninger. Dermed kommer det med i referatet, og der er forhåbentlig flere der bliver bevidste om, at det er uhensigtsmæssigt at kaste sten i fra broen.
 • Det er drøftet, hvilke skilte der skal op – hvad skal folk tage hensyn til, når de færdes på broen. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at Broen varetages af Brolauget, og det er et fælles ansvar at passe på den og naturen omkring. Mange tror, det er kommunens ejendom. Der var enighed om, at der skal laves ét robust skilt, som kan stå hele året a’ la det der står ved Klint. Bl.a. nævnes:
 • Badning er på eget ansvar
 • Bidrag kan ske via Mobile Pay
 • Hvad skal man undgå (løbe, kaste sten, springe på hovedet, fiske, gynge i tovværket etc.)

Budskaber samlet altså på ét skilt inkl. pictogrammer, Mobile Pay mv. Orla kommer med udkast til skiltet og øvrige medlemmer kan kommentere/komme med inputs.

 • Der er 85.000 der har været inde og kigge på Brolaugets hjemmeside. Den er opdateret og mangler alene, at broen nu er sat op for badesæsonen 2020. Det blev vendt, om der kunne ligge et billede af det nye skilt på hjemmesiden, så der også her henstilles til at have ”god omgang” med broen og natur.
 • Regnskab og budget blev gennemgået. Underskuddet for 2019 skyldes udgifter til ankre samt øvrig udbedring af broen foretaget af NBC Marine. Underskuddet er dog taget fra Brolaugets egenkapital. (Opsparede overskud fra tidligere år). På baggrund heraf, er bidraget dog sat op til 100 kr. pr. lodsdel for 2020. Orla spurgte ind til, om indtægten fra Mobile Pay på 3.000 kr. for hele 2020 ikke var meget konservativt. Dette henholdt til, at der for 2019 er kommet næsten 3.000 kr. i indtægter herfra, selvom ordningen først var aktiv fra september måned. Desuden er der kommet godt 2.000 kr. ind allerede for 2020. Der blev dog enighed om, at beholde budgettet i nuværende form, da indtægten fra Mobile Pay kan variere kraftigt, afhængig af badesæsonen.
 • Liste med kontaktinformationer på repræsentanterne fra de enkelte vejlaug er opdateret i foråret og i orden.
 • Hans har tidligere skiftet adskillige brædder på sandbroen. Der er flere brædder der skal ses efter og udskiftes. Der er ikke den store fare i, at brædderne er løse, men at nogen skærer sig på rustne søm. Det er drøftet, om sandbroen skal forkortes således, at det alene er de gode fag udnyttes. Flere ytrede ønske om, at sandbroen bevarer sin nuværende længde, og Anders meldte sig til at købe ind til, samt udskifte de slidte brædder. Sandbroen skal lægges ned, og foreløbig er det aftalt, at det sker fredag den 8. maj kl. 11 (St. Bededag), da flest kunne denne dag. Vi vurderer COVID-19 situationen samt bemanding et par dage forinden.
 • Marit takkede alle for indsatsen.

Der blev afholdt årsmøde i forlængelse af generalforsamlingen. Orla og Peter reviderer regnskab og budget. Medmindre der er korrektioner, er det vedtaget. Peter sender det endelige underskrevne regnskab rundt og Finn sætter det på hjemmesiden.

Udarbejdet af Pia Hauritz inkl. tilrettelser af øvrige deltagere.

Referat af Brolaugsmøde den 21.september 2019 

Mødet startede kl. 12.30.

Vibeke bød velkommen.

Dirigent Finn

Referat fra april 2019 blev godkendt.

Der har ikke været nogen kontakt fra Odsherred Kommune om vores badebro i år.
Vi har søgt om STRANDNAVN OG NR., men der er lukket for tildeling via TrygFonden. Vi sat på venteliste, hvis muligheden igen bliver åbnet.
Vi holder fokus på stenrev ved badebroen.

Orla undersøger mugligheden for, at få lavet et skilt med diverse informationer på.

Orla kontakter NBC Marine om der har været fejl og mangler ved nedtagning af broen. Samtidig høre om de har taget vores tov med hjem.
Broen sættes op i uge 16 2020 og nedtages igen i uge 38 2020.

På grund af stigninger på badebroens reparationer og vedligehold. Vil der ikke være nok i budgettet for 2020. Derfor anbefaler Brolauget, at det årlige kontingent til broen hæves til Kr. 100,00 pr. parcel. Hvis ikke bidraget hæves kan broen ikke komme op i 2020.

3 stk. laminerede skilte med Mobil Pay med Finns lyrik på, der opsættes på de 2 bænke samt 1 på toiletbygningen. Orla vil prøve at skrive det og Vibeke vil få dem lamineret.

Hjemmesiden kører med rettelser på badebroens historie.

Vi skal have rettet Sønderdalen.

Intet under eventuelt.

11. Næste møde bliver den 18. april 2020 kl. 11.00 hos Vibeke og Orla på Vinkelgårsvej 9.

Mødet sluttede kl. 13.30 i god ro og orden. 

Referat Eva

april 2019  

Mødet startede kl. 10.00 fraværende var Poul

1.  Marit bød velkommen.

2. Dirigent Finn.

3. Referat fra september 2018 blev godkendt.

4. Når der købes nye brædder fremover skal regningen sendes til Brolaugets kasser.

    Hvis vi bliver kontaktet af Odsherreds Kommune om broens tilstand tager vi os

    behørigt af det. I så fald må vi bede om , at vi får udpeget hvor fejlen er.

    Marit kontakter beredskabsstyrelsen / Odsherred Kommune med forslag om, at få

    tildelt strand nr. og strandnavn. Vi vil foreslå, at badestrand og bro får navnet

    STRANDVANG.Herefter døbes broen.

     Vi har besluttet os til, at bevare sandbroen som den er. De brædder , der er dårlige

     bliver udskiftet og det store fag halveres så det er til at bære.

5.  NBC Marine sætter broen op i uge 17.De kommer med 5 nye trin samt diverse skilte.

     Rørene gås efter så folk ikke pådrager sig skader. Som tidligere sættes der 2 stk, 

     nye ankre på og balustre forstærkes. 

     Orla sørger for rækværket kommer på igen (har overvintret hos Orla)

6.  Brolaugets hjemmeside www.brolaugnyrupbugt.dk  Marit sender den oprindelige

     tilladelse af broen til Finn, der foretager resten.

7.  Regnskabet for 2018 og budget for 20109 blev godkendt.

8.  Webmaster Finn opdaterer medlemslisten.

9.  Sandbroen lægges den 27. april 2019 kl. 11.00.

ÅRSMØDE DEN 16 APRIL 2019.

10. Årsregnskab og budget godkendt af revisor.

      Peter undersøger om det er muligt at få Mobil Pay.

      Orla undersøger hvad et skilt til opsætning på stranden ved broen vil koste budget

      kr. 5.000,00.

11.  Næste møde Lørdag den 21. september 2019  kl. 11.00 ved badebroen. Derefter

      møde hos Orla på Vinkelgårdsvej 9.

Mødet gik godt og sluttede kl. 12.50-

Referat:

Eva

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Referat af Brolaugsmøde den 21. april 2018

april 2018  

Mødet startede kl. 10.00  alle var tilstede med undtagelse af Hans

1    Poul bød velkommen

2    Dirigent Poul

3    Referat for september 2017 blev  godkendt

4    Broens tilstand er ok. Hvis sand igen gør, at opsætningen bliver lidt dyrere betales          

      dette bare af kasseren.

5    Orla aftaler med NBC Marie ang. påsætning af pictogram på broen samt vurdering

       af eventuelt nye trappetrin.

6     Brolaugets hjemmeside www.brolaugnyrupbugt.dk bliver igen varetaget af

       webmarster Finn.

7     Regnskabet blev gennemgået.

8     Vi har drøftet person data oplysningsloven der kommer til Maj 2018. Vurdering på

        næste møde , hvad den betyder for os.

9     Brolaugets repræsentantsliste opdateres.

10   Der var intet under eventuelt.

Årsbøde den 21. april 2018

11   Regnskabet blev godkendt. Bridrag til brolauget uændret for 2018.

12   Næste møde afholdes hos Vibeke og  Orla. Søndag den 30. september 2018

       kl. 10.00 på Vinkelgårdsvej 9 , 

       NB: mødested ved sandbroen til optagelse af denne.

Mødet blev afholdt i god ro og orden

Referat: Eva

______________________________________________________

Referat af Brolaugsmøde den. 30.september 2017

11. oktober 2017

Mødet startede kl. 11.00 med alles fremmøde.

1. Eva bød alle velkommen

2. Mødet afholdes uden dirigent

3. Referat fra april 2017 blev godkendt

4. Ingen problemed med badebroen i 2017. Hans har udskiftet nogle brædder på

    sandbroen. Brugere af broen har vist interesse , og har på eget initiativ  udskiftet

    brædder, der var i stykker. Ved udgifter til reparation og vedligehold af broen betales

    af brolauget mod kvittering.

5. Orla undersøger markedet for ”Klintebroskilt” og udarbejder tekstforslag.

6. NBC Marine sætter broen op igen ca. uge 16/ 2018 og nedtages igen ca. uge 38/2018

    alt etter evt. orkaner i USA.

7. Regnskabet er gennemgået med den  fornødne reserve.

8. Poul tager kontakt til webmaster  Ask angående vores hjemmeside og evt. opdatering

    af adresselist for brolauget og kassere i grundejerforeningerne.

9.  Brolaugets webmaster  er Ask.

10. Næste møde er hos Poul den 21. april 2018. på Vestdalen nr. 6  kl. 10.00.

11. Evt.:

      Hjemmesiden drøftes yderligere ved næste møde,

Mødet blev afhold i god ro og orden.

Referat: Eva

______________________________________________________________

Referat af Brolaugsmøde den  8. april 2017.

Tilstede: Marit, Poul, Hans; Peter, Eva

Fraværende: Vibeke, Orla og (Finn, Strandvang II).

1. Marit bød alle velkommen.

2. Mødet blev afholdt uden dirigent.

3. Referat fra Oktober 2016 blev godkendt.

4. Broens tilstand ser ud til at være ok. Peter undersøger vedr.: nyt

    skilt til broen.

5. Badebroen sættes op  ca. i uge 17/ 2017. Og nedtages igen ca. i uge

    37/2017.

6. Brolaugets hjemmeside vil blive varetaget af den nye webmarster Ask

    Abildgård fra Vejlauget Sønderdalen. Ask vil fremover blive inviteret til

    vores brolaugsmøder som observatør.

7. Regnskabet for 2016 blev gennemgået.

8. Poul formidler kontakt ang. job som ny webmarster til Ask Abildgård.

9. Formand og kasser har nu underskrevet diverse formularer  til Danske

    Bank. Vi håber, at banken nu er tilfreds. Første sandbrofag lægges den

    14. april 2017 kl. 10.00. Resten af  sandbroen lægges den 14 maj 2017.

 Sandbroen nedtages igen den 30. september 2017 kl. 10.00, derefter er

     der bestyrelsesmøde hos Eva på Skippervej nr. 14.

Årsmøde den 8. april 2017.

1. Regnskabet er godkendt ef de tilstedeværende og klar til revision  og

    Bidrag er uændret for 2017/ 2018.

2. Mødet blev afholdt i god  ro og orden.

Referat: Eva

Referat af Brolaugsmøde 3. oktober 2015 hos Peter, Gøgetoften  kl. 10.00

Velkommen

Peter bød velkommen til mødet.

Deltagere: Marit, Eva, Hans, Orla, Peter, og Finn

Fravær: Vibeke

Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 

Sidste referat

Referatet blev godkendt. 

Sommeren 2015

Medio august var der en uventet ”mindre storm” der også skabte højvande i Nyrup Bugt, som beskadigede yderste brofag på badebroen.

Sandbroen blev også ramt af højvande og måtte  efterfølgende genetableres med ændringer ved sammenkoblingen til badebroen.

Tovet (gelænderet) har været udsat for hård belastning af badegæster og skal udskiftes igen i 2016.  Ærgeligt, at vi oplever dette ”hærværk”.

Status økonomi

Peter oplyste, at opsætning af badebroen kostede 13.220,- kr. og nedtagningen kostede 9.982,- kr.

Vi har modtaget bidrag fra 2 ”Broens Venner”.

Brolaugets hjemmeside

www.brolaugnyrupbugt.dk  oplyser på kalendersiden hvornår badebroen sættes op og tages ned.  Da det er NBC Marine Service, som sørger for det arbejde i forhold til vind- og vejrforhold, bør vi oplyse perioder i kalenderen hvor opgaven udføres i stedet for en konkrete uger i foråret og efteråret.

Opsætning i perioden 20/4 – 3/5 og nedtagning i perioden 1/9 – 15/9.

Brolaugs repræsentanter

Adresselisten bliver opdateret, når Finn har modtaget ændringer via mail. 

Eventuelt

Info-skiltet ved badebroen ved Klint Havn er godt og informativt, som vi bør lære af.  Orla tager et billede af skiltet, når det bliver sat op i 2016.

Klargøring til sandbroen i 2016 med hjælp af Den Lille Entreprenør vurderes en uge før opsætning.    

Næste møde

Forårs-og årsmøde afholdes lørdag, den 9/4 2016 kl. 10.00 hos Finn, Fasanlodden.

***/fst 05.10.15

Referat af Brolaugsmøde og Årsmøde

18. april 2015 hos Marit, Sølystgårdsvej kl. 10.00

Velkommen

Marit bød velkommen til mødet.

Deltagere:  Eva, Hans, Marit, Peter, Vibeke og Finn

Fravær:  Orla

Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 

Sidste referat

Referatet blev godkendt. 

Siden sidst

Vinteren 2014-15:  Ifølge kommunen bliver der ikke opstillet flere skraldestativer på strandengen.

Broens tilstand:  Tovet er defekt.  Orla har bestilt et nyt tov i forbindelse med opsætningen af badebroen i år. Opbevaringen af badebroen har været i orden på strandengen og alle beslag har været opbevaret hos NBC Marine Service.

Bade- og Sandbroen 2015:  Badebroen opsættes i uge 17/18 og tovet bliver udskiftet.  Det blev aftalt, at vi etablerer sandbroen fredag, 8/5 2015 kl. 18.

NBC Marine Service

Vores samhandelspartner har konkurrence- dygtige priser og service på markedet, så tjek af pris- og samhandelsbetingelser foretages igen om 3 år.

Brolaugets hjemmeside www.brolaugnyrupbugt.dk   er opdateret primo april 2015, og alle uhensigtmæssige informationer er slettet.  Alle er velkomne med kommentarer til siderne til Finn, som så tilretter.

Status økonomi

Peter gennemgik Brolaugets årsregnskab 2014. Vi har et driftoverskud på kr. 4.272,97 og en beholdning på kr. 22.900,92.

Peter gennemgik Budget 2015, hvor omkost-ningerne til badebroen fastsættes til kr. 27.000,-.  Årsresultatet forventes at blive et positivt resultat på kr. 7.000.-. 

Kontingentet pr. parcel er forhøjes med kr. 10,- årligt fra kr. 60,- til 70,- med virkning fra år 2015.

Brolaugs repræsentanter

Adresselisten blev gennemgået og der er få rettelser.  De bliver tilrettet.

Skt. Hans Bål

Brolauget tager initiativ til Skt. Hans bål igen i år.  Orla søger tilladelse hos kommunen.  Får vi et ja, så laver vi et opslag 1/6 om Skt. Hans bål på stranden.  Grene til bålet samles fra 10/6.  Orla er headmaster for placering, optænding og slukning af bålet, hvor Hans og Finn assisterer.  Bålet tændes kl. 21.

Eventuelt

Pictogrammet ”stenkast forbudt” skal have tilføjet tekst nedenunder, da det bliver misforstået med affaldspapir.  Marit fremstiller label med teksten ”stenkast”.

Næste møde

Efterårsmøde afholdes lørdag, den 12/9 2015 kl. 10.00 hos Peter, Gøgetoften..

***/FST  20.04.15

Referat af Brolaugsmøde og Årsmøde

6. april 2014 hos Peter, Gøgetoften kl. 10.00

Velkommen

Marit bød velkommen til møderne – først Bestyrelsesmøde og efter en kort pause så Årsmøde 2014

Deltagere:  Eva, Hans, Marit, Orla, Peter, og Finn

Fravær:  Vibeke

Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 

Sidste referat

Referatet blev godkendt. 

Siden sidst

Vinteren 2013-14:  Generelt havde vi en mild vinter, men de 2 storme 28/10 og  6/12 satte sit præg på strandområdet.  Badebroens dele blev mere eller mindre begravet i sand.

Broens tilstand:  Rækværket (tov) og nogle af trappetrinene er defekte.  Vi beder NBC vurdere løsninger / pris.  Orla informerer NBC Marine inden de kommer for at opsætte badebroen.

Bade- og Sandbroen 2014:  Badebroen opsættes i uge 17 og det blev aftalt, at vi etablerer sandbroen lørdag, 3/5 2014 kl. 14.

Pga. stormen Bodil’s hærgen og ændring af stranden, vurderer vi stranden inden etablering af sandbroen.  Hans undersøger muligheden og prisen for at få ”renset” strækningen, hvor sandbroen skal placeres.

Nyt Marine Service Firma

SEA Services ( www.seaservices.dk ) har fremsendt tilbud om op- og nedtagning af badebroen.  Pristjek og samhandels-betingelser foretages til efteråret.

Brolaugets hjemmeside www.brolaugnyrupbugt.dk

skal opdateres, og alle uhensigtmæssige informationer skal væk.

Alle er velkomne med kommentarer til siderne til Finn, som så tilretter.

Siden ”Meddelelser” skal rettes snarest.

Status økonomi

Peter gennemgik Brolaugets årsregnskab 2013. Vi har et driftoverskud på kr. 4.287,25 og en beholdning på kr. 18.627,95.

Peter gennemgik Budget 2014, hvor omkostningerne til badebroen fastsættes til kr. 27.000,-.  Årsresultatet forventes at blive positivt resultat på kr. 2.000.-. 

Det beløb kan ikke dække vedligeholdelses- og uforudsete udgifter på sigt, derfor anbefaler Brolauget at kontingentet pr. parcel forhøjes med kr. 10,- årligt fra kr. 60,- til 70,- med virkning fra næste år 2015.

Dette skal godkendes i de enkelte Grund-ejerforeningers bestyrelser i 2014 før iværksættelse.

Brolaugs repræsentanter

Adresselisten blev opdateret / godkendt.

Nye GF’er  i Brolauget

Med målet om at skabe bedre økonomi ved øget bidrag til badebroen undersøger vi muligheden for at få flere Grundejerforeninger ind i Brolauget.

Marit har et kort over området med alle Grundejerforeninger, hvor vi kan se hvilke der ikke bidrager.  Formændene for disse Grundejerforeninger tilsender vi et brev om Brolaugets virke,  opfulgt af en kontakt eller møde med os.

Skt. Hans Bål

Brolauget tager initiativ til Skt. Hans bål i år.  Orla søger tilladelse hos kommunen.  Får vi et ja, så laver vi et opslag 1/6 om Skt. Hans bål på stranden.  Grene til bålet samles fra 10/6.  Orla er headmaster for placering, optænding og slukning af bålet, hvor Hans og Finn assisterer.

Bord / bænke sæt

Strandengen er et fredet område og ifølge Naturstyrelsen’s §3 må der ikke foretages ændringer.  Vi arbejder ikke for flere bord- bænksæt, men vi vedligeholder de bestående.

Udhængsskabe

Orla undersøger hos kommunen om der må opsættes et udhængsskab på toiletbygningen på strandengen.

Badesikkerhed

Marit har fremskaffet god information om badesikkerhed.  Finn lægger det på Brolaugets hjemmeside.

Eventuelt

Peter spurgte om der ville være opbakning fra de respektive grundejerforeninger om opsætning af gadespejl ved Udlodden/Klint Strandvej.  Alle accepterede.  Peter udleve-rede oplægget, som sendes til kommunen.

Skraldestativer på Strandengen

Marit har været gennem mange indstanser i  kommunen for at få flere skraldestativer på strandengen.  Det lykkedes for Marit og kommunen v/ Kurt Larsen ser på det i uge 15.

Kort pause før Årsmødet

Godkendelse af årsregnskab 2013

Revisor Orla reviderede regnskabet og blev godkendt.

Budget 2014

Budget 2014 blev godkendt.

Eventuelt

Badebroen nedtages i uge 36 og sandbroen tages op lørdag 13/9 kl. 14.

Næste møde

Efterårsmøde afholdes lørdag, den 13/9 2014 kl. 10.00 hos Hans, Laurasvej.

***/FST  07.04.13

Referat af Brolaugsmøde 14. september 2013 hos Orla, Vinkelgårdsvej kl. 10.00


Velkommen

Orla bød velkommen til mødet.

Deltagere: Hans, Orla, Peter, og Finn

Fravær: Marit, Vibeke og Eva

Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent.  

Sidste referat

Referatet blev godkendt.  

Siden sidst

Med hedebølge i juli måned og i øvrigt et flot sommervejr over sommeren, blev det til en meget benyttet badebro til gavn og glæde for alle.

Tovet (gelænderet) er ødelagt ved plat-formen.

Marine Service Firma

Orla tager et pristjek for opsætning og nedtagning af vores badebro.

Brolaugets hjemmeside

www.brolaugnyrupbugt.dk skal have et tjek og oprydning af siderne.  Finn ser på dette.

Status økonomi

Peter oplyste at Brolaugets økonomiske status før nedtagningen af badebroen er kr. 30.866,-

NBC Marine’s pris for opsætning af bade-broen i år var kr. 13.683,-. 

Brolaugs repræsentanter

Adresselisten blev opdateret / godkendt.

Bade- og Sandbroen 2014

Badebroen nedtages i uge 38 og NBC tages med på råd vedrørende det defekte tov.  NBC Marine tager bolte og andre mindre løsdele m.m. med hjem. 

Badebroen opsættes igen uge 18 - ultimo april 2014.  Sandbroen etableres lørdag, den 10/5 2014 kl. 15.00.

Nabohjælp.  

Modellen fra Trygfonden blev drøftet og  de enkelte Grundejerforeninger vurderer fortsat.  G/F Skippervej af 1978 har etableret nabo-hjælp.  VI hører lige hvilke erfaringer Eva har.

Bænke er renoveret 

De 2 bænke på stranden blev i sommer-perioden sat i stand af Erik og Hans.  Stor ros og  tak til Erik og Hans for det flotte arbejde.

Eventuelt

Det blev aftalt, at tage sandbroen ”på græs” senere på dagen ( kl. 15).

Kontakten med G/F Nyrup Huse og optagelse i Brolauget opleves, som strandet.  Tages op på næste møde.

Næste møde

Forårs-og årsmøde afholdes lørdag, den 12/4 2014 kl. 10.00 hos NN, adresse.

2 punkter til næste møde blev noteret til drøftelse:

1)Etablering af Skt.Hans bål

2)Investering i bord/bænksæt ved badebroen.

***/fst 16.09.13

Referat af Brolaugsmøde og Årsmøde

13. april 2013 hos Finn, Fasanlodden kl. 10.00

Velkommen

Marit bød velkommen til møderne – først Bestyrelsesmøde og efter en kort pause så Årsmøde 2013

Deltagere:  Eva, Hans, Marit, Orla, Peter, Vibeke og Finn

Fravær:  Ingen

Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 

Sidste referat

Referatet blev godkendt. 

Siden sidst

Strandengen ved badebroen er blevet ryddet af kommunen.

Redningsposten er fjernet.  Muligvis bliver der opsat en opdateret version i 2013.

Nyt Marine Service Firma

SEA Services ( www.seaservices.dk ) h ar fremsendt tilbud om op- og nedtagning af badebroen.  Orla kontakter firmaet for en priskontrol.

Orla har talt med kassereren fra Klint Grundejer-forening, som har undersøgt priserne i forbindelse med opsætning af ny badebro i 2013 og vælger NBC Marine.

Brolaugets hjemmeside

Vi har fået ros fra flere, at vi har en god og informativ hjemmeside. 

Status økonomi

Peter gennemgik Brolaugets årsregnskab 2012. Vi har et forventet driftunderskud på kr. 10.458,75 og en beholdning på kr. 14.340,71.

Peter gennemgik Budget 2013, hvor omkost-ningerne til badebroen fastsættes til kr. 25.400,-.  Årsresultatet forventes at blive positivt resultat på kr. 4.660.-. 

Brolaugs repræsentanter

Adresselisten blev opdateret / godkendt.

Bade- og Sandbroen 2013

Badebroen opsættes i uge 18 og det blev aftalt, at vi etablerer sandbroen lørdag, 1/6 2013 kl. 14.00.

Eventuelt

Peter spurgte om der ville være opbakning fra de respektive grundejerforeninger om opsætning af gadespejl ved Udlodden/Vester Lyngvej.  Peter fremsender et oplæg.

Nabohjælp.  Finn introducerede Nabo-hjælp.dk og fordelene ved at oprette et netværk i de 7 grundejerforeninger.  Ideen vurderes i grundejerforeningernes besty-relser og deres svar oplyses på næste møde i Brolauget.

Bord/bænksæt ved stranden.  Hans vil sætte havemøblet i stand og opfordrede flere til at hjælpe.

Kort pause før Årsmødet

Godkendelse af årsregnskab 2012

Revisor Orla reviderede regnskabet og blev godkendt.

Budget 2013

Budget 2013 blev godkendt.

Eventuelt

Badebroen nedtages i uge 36 og sandbroen tages op lørdag 14/9 kl. 14.

Næste møde

Efterårsmøde afholdes lørdag, den 14/9 2013 kl. 10.00 hos Orla, Vinkelgårdsvej.

***/fst 16.04.13

Referat af Brolaugsmøde 30. september 2012  kl. 10.00 hos Marit Dahl

Deltagere:  Eva, Hans, Marit, Orla, Peter, Vibeke og Finn

Velkommen

Marit bød velkommen til mødet og specielt til Vibeke, som repræsenterer G/F Fuglebakken

Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 

Sidste referat

Referatet blev godkendt. 

Siden sidst

Der er modtaget meget ros fra medlemmerne i grundejerforeningerne vedrørende bade-broen.  Badebro og sandbro blev taget rettidigt op på land i september – ugen efter var der højvande i Nyrup Bugt.

Status økonomi

Peter gennemgik Brolaugets regnskab 2012. NBC opsætning og reetablering af badebro i april måned kostede kr. 53.565.  NBC Marine nedtagning af badebroen kostede kr. 11.458 og Brolaugets beholdning pt. er kr. 15.035.

Bidrag fra grundejerforeningerne er uændret i 2013,  kr. 60 pr. grundejerforeningsmedlem.

Badebroen 2013

Det bliver aftalt med NBC Marine at badebroen  skal  stilles op ultimo april måned og nedtages ultimo september i 2013.

 V edligeholdelse

Der var løse bolte på badebroen i år.  Orla informerer NBC Marine.

Reetablering af tov.  Orla forespørger NBC Marine.

Et bræt på badebroen skal udskiftes.  Hans ser på det.

2 sække med beslag står ved badebroen.  Hans og Orla sikrer disse.  Opbevares ved ”Murer Erik”.

Brolaugets hjemmeside www.brolaugnyrupbugt.dk

Hjemmesiden er opdateret på alle fronter.  Vi har mange besøg og har fået ros for den.

Det blev aftalt, at vi fornyer abonnementet i 2012/13.  Pris ca. 700,- kr.

Eventuelt

Navne og adresselisten bliver opdateret og følger med referatet.

Næste møde

Møde afholdes lørdag, den 13/4 2013 kl. 10.00 hos Finn, Fasanlodden.

Mødet deles i 2 perioder.  Først bestyrelses-møde, så kort pause og derefter Årsmøde med godkendelse af Økonomi m.m.

***/fst  02.10.12

Referat af Brolaugsmøde 14. april 2012 hos Hans Christensen, kl. 10.00

Velkommen

Hans bød velkommen til årsmødet.

Deltagere:  Eva, Hans, Marit, Orla, Peter og Finn

Fravær:  Doris

Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 

Sidste referat

Referatet blev godkendt.  Opfølgning på udestående punkter fra seneste referat:

NBC Marine

NBC opsætning af badebro sker i uge 17.

NBC har fremsendt et pristilbud på ekstra gelænder på trappe.  

Status økonomi

Årsregnskab 2011 er blevet revideret og er godkendt.  Budget 2012 blev godkendt.  Stor tak til Peter (kasserer) og Orla (revisor).

Det blev besluttet at bestille et ekstra gelænder til trappen.  Pris kr. 3.625,-

Sandbroen

Sandbroen etableres fredag, den 18/5 kl. 14.00.  Eva tager rød maling med, så vi kan markere ”trin” til badebroen.

Broskiltet sættes også op med oplysning om adressen til hjemmesiden Brolaug Nyrup Bugt.  Marit fikser web-adresse på Dymo.

Hjemmesiden www.brolaugnyrupbugt.dk

Referat fra årsmødet 14/4 20121, regnskab 2011 og budget 2012 bliver lagt på vores hjemmeside. 

Eventuelt

Marit tilbød sandbro-bajer på sin terresse, efter etablering af sandbroen.  Ægtefæller er velkomne.

VI har fået en henvendelse på vores kontakt-side på Brolaugets hjemmeside Fra Inge Lise Pedersen.  Finn svarer og placerer svaret ved Årsregnskab 2011.

***/fst 15.04.12

Referat af Brolaugsmøde 31. marts 2012 hos Orla Jensen, Vinkelgårdsvej kl. 10.00

Velkommen

Orla bød velkommen til mødet.

Deltagere:  Eva, Hans, Marit, Orla, Peter og Finn

Fravær:  Doris

Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 

Sidste referat

Referatet blev godkendt. 

Siden sidst

G/F Skippergården har fået ny kasserer.

Badebroen ud for Astavej er total ødelagt af isen i februar måned 2012.

Marit har skaffet kopi  kommunens god-kendelser af badebroen og placering.  Nogle vigtige dokumenter for os.  Flot arbejde af Marit.

Status økonomi

Peter gennemgik Brolaugets årsregnskab 2011. Vi har et overskud på kr. 9.988,91 og en beholdning på kr. 24.799,45.

Peter gennemgik Budget 2012, hvor omkost-ningerne til badebroen fastsættes til kr. 59.400,-.  Årsresultatet forventes at blive negativt resultat på kr. 5285.-.  Budget 2012 og 2013 blev taget til efterretning.

Badebroen 2012

Det er aftalt med NBC Marine badebroen  bliver etableret 23/4 (uge 17).

Orla kontakter NBC Marine om trappens (eet eller 2 gelændere) pris inden næste møde. 

Sandbroen 2012

Det blev aftalt, at vi etablerer sandbroen fredag, den 18/5 2010 kl. 14.00.  Udskydes, hvis det ikke er tørvejr.

Brolaugets hjemmeside www.brolaugnyrupbugt.dk

Under meddelelser kommer en information om ”bidraget til badebroen 2012-2013”.

Tidligere mødereferater samles under ”referater”

”Kalender 2012” opdateres med møder og aktiviteter for 2012.

Referat fra dagens møde kommer på hjemmesiden ”møde 21.03.2012”.

Eventuelt

Navne og adresselisten bliver opdateret og følger med referatet.

Peter skal have tilsendt opdaterede e-mailadresser til kassererne.

På badebroens skilt forsøger vi at markeds-føre vores hjemmeside.

Det har ikke været muligt at få ”nye grundejerforeninger” tilsluttet til Brolauget.

Næste møde

Årsmøde afholdes lørdag, den 14/7 2012 kl. 10.00 hos Hans, Laurasvej.

***/fst 31.03.12


Referat af Brolaugsmøde 01. oktober 2011
hos Hans Christensen, kl. 10.00

Velkommen

Hans  bød velkommen til mødet.

Deltagere:  Eva, Doris, Hans, Marit, Orla, Peter og Finn

Fravær:  Doris

Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 

Sidste referat

Referatet blev godkendt. 

Status økonomi

Brolaugets beholdning dags dato er kr. 30.927,41.  Kommende udgift er optagning af badebroens stålkonstruktion i oktober måned og der budgetteres med kr. 10.000,-.

Badebroen 2012

Bestyrelsen i G/F Nyrup Udlodder holder møde om Badebroen 2012.  Peter melder tilbage om de er for reetablering af bade-broen med de økonomiske konsekvenser, det har.

De 6 øvrige grundejerforeninger meldte OK til reetableringen af badebroen 2012.  Bidraget i 2012 bliver kr. 110,- pr. parcel og kr. 60,- pr. parcel i 2013.

Badebroen 2011

Orla kontakter NBC Marine snarest for aftale om optagning af badebroens stålkonstruktion.

Orla melder tilbage vedrørende pris og dato.

Peter sender seneste fakturaer fra NBC Marine til Orla, så Orla kan tjekke NBC Marine’s fakturering af kørselsomkostninger.

Nøgler til bommen ved standen

Marit har fået lavet nøglekopier.

Fordeling af nøgler er:

Marit 2 stk. nøgler

Eva og  Hans har 1 nøgle.

MurerErik har 1 nøgle.

Brolaugets Venner

I sommerens forløb uden badebro har der været en del tilkendegivelser om frivillig indbetaling af beløb til badebro.  Derfor informerer vi nu om muligheden på vores hjemmeside.

Kalender 2012

Budgetterede møder og aktiviteter for 2012 blev aftalt og kalenderen lægges på vores hjemmeside.

Hjemmesiden www.brolaugnyrupbugt.dk

Referat  af 1/10 2011, kalender 2012 og informationen om Brolaugets Venner bliver lagt på vores hjemmeside. 

Eventuelt

Navne og adresselisten bliver opdateret og følger med referatet

Odsherred kommune har oplyst, at der for sommerhusejere bliver opkrævet en kommunal afgift på 200,- kr. pr. parcel i 2012.  Beløbet 5,2 mio. kr. fra 26.000 sommerhus-ejere skal gå turistforbedringer i Odsherred.

***/fst 05.10.11

Referat af Brolaugsmøde 16. april 2011 hos Hans Christensen, kl. 10.00

Velkommen

Marit Dahl bød velkommen til årsmødet.

Deltagere:  Eva, Doris, Hans, Marit, Peter og Finn

Fravær:  Orla

Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 

Sidste referat

Referatet blev godkendt.  Opfølgning på udestående punkter fra seneste referat:

NBC Marine

NBC opsætning af badebro 2011

NBC pristilbud på ekstra gelænder på trappe.  

Peter prøver at få kontakt til Orla.  Hvis ikke, så kontakter Finn, NBC Marine.

Nøgle

Nøgle til kæden v/ P-plads hos Vagn fortsat ?

Hvem sørger for adgang til stranden, når NBC Marine kommer. 

Ingen afklaring, for vi venter på opsætnings-datoen.  Marit sørger i øvrigt for, at vi får 3 nøgler mere.

Odsherred Kommune

Odsherreds Kommunes holdning til heste på stranden og udbedring af grusvejen fra Klint Strandvej ned til P-pladsen.

Doris oplyste, at kommune ville opsætte et skilt v/ P-pladsen,  at ridning på heste ikke måtte ske på stranden i perioden juni, juli og august.  Heste på stranden kan ikke forbydes helt, idet en hest er et transportmiddel.

Med hensyn til grusvejen ville kommunen ”lede” efter penge, men tidspunktet for re- etablering af vejen er ikke fastsat, men så hurtigt som muligt, siger kommunen.

Status økonomi

Regnskab 2010 er blevet revideret og er godkendt.  Budget 2011 blev godkendt.

Forbedringer af sandbroen

Vi spørger NBC Marine om løsninger eller vi etablerer sandbroen, som vi plejer.  Afklares, når badebroen opsættes.

Hjemmesiden www.brolaugnyrupbugt.dk

Referat af 2/4 2011, regnskab 2010 og budget 2011 bliver lagt på vores hjemmeside.  Peter foreslog, at Brolaugets medlemmer  fik en ”automail”, hvis nogen skrev til Brolaugets hjemmeside.

Finn undersøger, hvad der er muligt.

Eventuelt

Marit tilbød sandbro-bajer på sin terresse, efter etablering af sandbroen.  Dato er ikke planlagt endnu.

Kommende aktiviteter

Sandbroen skal etableres ultimo maj 2011

Sandbroen nedtages medio september 2011

Brolaugsmøde medio september 2011

Mere herom senere.

***/fst 18.04.11

Referat af Brolaugsmøde 2. april 2011 hos Marit Dahl, kl. 10.30

Velkommen

Marit Dahl bød velkommen til årets første Brolaugsmøde.

Deltagere:  Eva, Marit, Peter og Finn

Fravær:  Doris, Hans og Orla

Valg af dirigent

Mødet blev gennemført uden dirigent. 

Sidste referat

Referatet blev godkendt med ønske om at have opfølgningspunkt på vores referater fremover. 

Fra sidste referat mangler der svar på:  NBC pristilbud på ekstra gelænder på trappe.  Har Vagn Rønberg en nøgle til kæden v/ P-plads  fortsat.  Odsherreds Kommunes holdning til heste på stranden og udbedring af grusvejen fra Klint Strandvej ned til P-pladsen.  Hvornår sætter NBC Marine badebroen op i 2011 og hvem sørger for at kæden er taget af, så NBC kan køre ned til stranden.

Set & sket siden sidst

Ingen væsentlige nyheder vedrørende badebroen, men en usædvanlig oplevelse var sket i vinterhalvåret.  En dag i forbindelse med kraftig blæst/storm fra syd, var vandet i Kattegat trukket noget ud af Nyrup Bugt og det var muligt at gå uden om badebroen tør-skoet.  Hele badebroen stod reelt inde på stranden.  Der skulle have været taget et billede.

Status økonomi

Medlemslisten fra 12/9 2010 blev gennem-gået og der var ingen ændringer.  Vi er fortsat 501 medlemmer.

Peter gennemgik Regnskab 2010 og Budget 2011, som blev godkendt.

  Det blev aftalt at medlemmernes bidrag til badebroen er kr. 45,- i år 2011 og 2012.

Peter beder Doris og Orla om, at fremsende  email-adressen til på deres ”kasse-mester” i grundejerforeningen.  Meget gerne inden næste møde.

Forbedringer af sandbroen

Der var flere forslag om forbedringer fremme sidste år, da vi etablerede sandbroen.

Der er 3 muligheder.  At Hans tænker nogle tanker, at vi spørger NBC Marine om løsninger, eller vi etablerer sandbroen, som vi plejer.

OBS-punkter:  Vi må nok ikke sætte beton-klodser op på stranden og vi kan nok ikke bare belaste badebroens konstruktion, så det skal være en ”smart løsning”.

Gamle brofag

Marit lagde ”billet” ind på at fjerne / anvende 2 af de 3 gamle brofag, som er ved toilet-bygningen.

Hvis nogen er frisk på at anvende / fjerne det sidste,  er det bare i orden.

Ligger der gamle brofag o.lign. i juni måned, bør vi sørge for at en vognmand fjerner det.

Hjemmesiden www.brolaugnyrupbugt.dk

Vi har været i drift siden november 2010 og der har været over 1700 klik på siderne.  Husk, hvis du har input til hjemmesiden, så send en mail til Finn.

Eventuelt

Ingen punkter.

Næste møde

Som er vores årsmøde holdes hos Hans, Laurasvej 6, lørdag 16/4  kl. 10.00

Nyrup Bugt Brolaug

Referat af møde i Nyrup Bugt Brolaug søndag, den 12. september 2010 hos Finn Strange, Nyrup Bugt.

Deltagere: Doris Nellemann

Eva Juhl       

Finn Strange (referent)

Hans Christensen

Marit Dahl

Orla Jensen   (fravær)

Peter Sørensen

Velkommen

Marit Dahl bød velkommen til mødet.

Valg af dirigent

Alle ønskede en uformel mødestil, men af gode grunde blev Finn Strange valgt til dirigent.

Mødet blev afholdt efter den fremsendte dagsorden.

Godkendelse af sidste referat

Der var ingen kommentarer til referatet fra 24/4 2010, og blev derved godkendt.

Meddelelser fra mødedeltagerne om forløbet med broen 2010

Hans har skiftet nogle brædder på sandbroen i løbet af sommeren.  Hans har også sørget for oprydningen af ”den gamle badebro”, som lå ved de offentlige toiletter.  Stor opgave er løst og 1000 tak til Hans.

Der ligger 3 gamle brofag ved de offentlige toiletter endnu, som reservedele.  Det blev aftalt, at hvis nogen havde interesse i disse, var de velkomne til at tage et brofag. 

Et af pictogrammerne på skiltet ved badebroen viser, at stenkast i vandet er forbudt.  Flere op-levelser i løbet af sommeren viser, at folk tror det er papir, de ikke må smide i vandet.

Vi kan kun tage det til efterretning. 

Hvem har nøgler til kæden, der spærrer for bilkørsel til stranden ved de offentlige toiletter.  Peter afleverede sin nøgle til Hans.  Eva også en en nøgle samt Vagn Rønberg, der fik nøglen af Doris for et par år siden.

Brolaugets medlemmer / mødedeltagelse 2010 / medlemslisten

Marit konstaterede, at der har været mødedeltagelse fra alle grundejerforeninger i 2010.  Oversigten over brolaugets repræsentanters navne, adresser, telefonnumre og e-mailadresser blev opdateret.

Økonomi / regnskab

Primo august måned havde 2 grundejerforeninger ikke betalt deres bidrag til badebroen.  Det er på plads nu, efter at Peter har rykket de pågældende.

Peter foreslog, at han får e-mailadresserne på kassererne i grundejerforeningerne, så infor-mationen om bidragsbetaling – beløb, forfaldsdato og bankkonto – også sendes direkte til dem.  Aftalen blev, at det gør vi.

Peter er i gang med at skabe overblik på bilag, fakturaer og indbetalinger.  Der mangler p.t. 2 bilag vedrørende betalinger for vores hjemmeside og 1 bilag for opsætning af badebroen (NBC Marine faktura).  Peter beder Orla om at sende disse bilag til ham.

Status på vores økonomi kan betegnes som tilfredsstillende.  Det kører efter vores budget i 2010.